Audito ir konsultacijų bendrovė "Deloitte", www.deloitte.com

auditas.jpgPasibaigus finansiniams metams, akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse („bendrovė“) turi būti sušauktas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas („Akcininkų susirinkimas“). Žemiau pateikiame trumpą informaciją apie pasiruošimą Akcininkų susirinkimui bei sprendimus, kuriuos privaloma ar rekomenduotina priimti Akcininkų susirinkime.

Akcininkų susirinkimo sušaukimas

Bendrovės Akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos. Tad jeigu bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, Akcininkų susirinkimas privalo įvykti ne vėliau kaip balandžio 30 d.

Sprendimą sušaukti Akcininkų susirinkimą priima bendrovės valdyba, o kai valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas. Pranešimas apie Akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas bendrovės įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai, ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo.

Akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcininkų susirinkime tvirtinama bendrovės metinė finansinė atskaitomybė bei paskirstomas bendrovės pelnas (nuostoliai). Jame taip pat pristatomas bendrovės valdybos (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovo) parengtas metinis pranešimas.

Akcininkų susirinkime gali būti priimami ir kiti sprendimai, tokie kaip:

Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinis kapitalas gali būti mažinimas (bei iš karto didinimas) tam, kad būtų atkurtas privalomas įstatinio ir nuosavo kapitalo santykis (2:1). Be to, įstatinis kapitalas gali būti mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų. Minėtas sprendimas gali būti priimamas tik Akcininkų susirinkime.

Valdybos/stebėtojų tarybos narių rinkimai

Valdyba/stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka bendrovės įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba/stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos/stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio Akcininkų susirinkimo. Rekomenduojame pasitikrinti, ar nėra pasibaigę bendrovės valdybos/stebėtojų tarybos narių įgaliojimai.

Įstatų keitimas

Sprendimą dėl bendrovės įstatų pakeitimo gali priimti tik Akcininkų susirinkimas. Rekomenduojame pakeisti bendrovės įstatus, atsižvelgiant į esminius Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliosiančius šiais metais (t.y. pakeitimus, susijusius su valdybos sprendimų priėmimu, akcijų perleidimo tvarka, sandorių su bendrovės ilgalaikiu turtu sudarymu ir pan.). Daugiau informacijos apie Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus galite rasti mūsų pridedamoje apžvalgoje „Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai“.

Kiti sprendimai, įskaitant sprendimus dėl reorganizavimo, rezervų formavimo, audito įmonės ateinantiems metams ir kt.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Už bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą yra atsakingas bendrovės vadovas. Jeigu bendrovėje yra sudaryta valdyba, ji analizuoja ir vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektus, ir kartu su bendrovės metiniu pranešimu teikia Akcininkų susirinkimui (ir stebėtojų tarybai, jei sudaroma). Jeigu bendrovėje valdyba nėra sudaroma, šiuos veiksmus atlieka bendrovės vadovas.

Jeigu bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas yra privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose, Akcininkų susirinkimas tvirtina tik audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas turi būti atliktas uždarojoje akcinėje bendrovėje, kuri atitinka ne mažiau kaip du žemiau išvardintus rodiklius:

  • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus viršija 12 mln. litų;
  • balanse nurodyto turto vertė viršija 6 mln. litų;
  • vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus yra didesnis nei 50.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas taip pat privalomas uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir/arba savivaldybė, bei visose akcinėse bendrovėse.

Mažos ir vidutinės bendrovės, kurios sudaro sutrumpintas finansinės ataskaitas, gali nerengti metinio pranešimo, tačiau finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte turi pateikti išsamią informaciją apie bendrovės įsigytas ir turimas akcijas.

Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo Akcininkų susirinkimo turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui. Pažymėtina, kad 2009 m. ir vėlesnių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkiniai privalo būti pateikti Juridinių asmenų registrui elektronine forma, tačiau bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai ar atstovybės metinių finansinių ataskaitų rinkinius gali pateikti ir ne elektroninio formato rinkiniuose. Daugiau informacijos rasite Registrų centro internetinėje svetainėje: http://www.registrucentras.lt/jar/fa/.

Pastaba: ši apžvalga yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti laikoma teisiškai įpareigojančia išvada.