Baigtas nagrinėti 2009 m. vasario mėnesį gautas skundas dėl tiesioginės rinkodaros. Asmuo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI) skundėsi, kad į savo elektroninio pašto dėžutę gavo nepageidaujamą elektroninio pašto pranešimą, kuriuo siūloma įsigyti juridinių ir fizinių asmenų duomenų bazes. Skunde prašyta išsiaiškinti, ar tokiu būdu nėra neteisėtai tvarkomi fizinių asmenų duomenys.

Tiriant skundą nustatyta, kad skundžiamasis internete surinko fizinių asmenų elektroninio pašto adresus ir tais adresais tiesioginės rinkodaros tikslu išsiuntinėjo elektroninio pašto pranešimus, kuriuose buvo siūloma įsigyti juridinių ir fizinių asmenų duomenų bazes.
 
Kaip reglamentuota Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) (toliau – ADTAĮ), asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Skundo nagrinėjimo metu nustatyta, kad, pasinaudojant surinktais elektroninio pašto adresais, galima nustatyti duomenų subjektų (asmenų, kurie naudojasi šiais elektroninio pašto adresais) tapatybę, t. y. internetinės paieškos sistemoje, pvz., „Google“, įvedus šiuos elektroninio pašto adresus, galima rasti asmenų, kurie naudojasi šiais elektroninio pašto adresais, vardus, telefonų numerius, duomenis apie darbovietę, o kai kuriais atvejais net ir pavardes, adresus, gimimo datas, banko sąskaitų numerius ir kt.
 
Remiantis ADTAĮ 2 straipsnio 4 dalimi, duomenų tvarkymu yra laikomas bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys. Taigi, skundžiamojo atlikti veiksmai (elektroninio pašto adresų rinkimas, kaupimas, saugojimas, naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y., siunčiant nepageidaujamus elektroninio pašto pranešimus) laikomi asmens duomenų tvarkymu.
Asmens duomenų tvarkymas laikomas teisėtu, jeigu asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis ADTAĮ nustatytais reikalavimais, t. y. asmens duomenys yra tvarkomi nepažeidžiant ADTAĮ 3 straipsnyje nustatytų bendrųjų duomenų tvarkymo principų ir esant nors vienam ADTAĮ 5 straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytam asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijui.
 
Atsižvelgiant į nurodytas ADTAĮ nuostatas, nustatyta, kad skundžiamuoju atveju duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, t. y., nesant nė vieno ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalyje nustatyto asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijaus, ir nesuderinamais tikslais su tais, kuriais pareiškėjo duomenys buvo pateikti viešuose informacijos šaltiniuose. Skundžiamuoju atveju buvo pažeistas ADTAĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, kuris numato, kad duomenų valdytojas privalo užtikrinti, jog asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, bei to paties straipsnio 1 dalies 1 punktas, kuris numato, kad duomenų valdytojas privalo užtikrinti, jog asmens duomenys būtų renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis. Taip pat duomenis tvarkęs asmuo, neturėdamas išankstinio abonento sutikimo naudoti elektroninių ryšių paslaugas tiesioginės rinkodaros tikslu, siūlymo įsigyti duomenų bazes tikslu, siuntė pareiškėjui nepageidaujamą elektroninio pašto pranešimą. Naudojant elektroninių ryšių paslaugas buvo vykdoma tiesioginė rinkodara, be išankstinio abonento sutikimo, taip buvo pažeista Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo redakcijos, galiojusios iki 2009 m. kovo 15 d. (Žin., 2004, Nr. 69-2382), 68 straipsnio 1 dalis.
 
Skundžiamajam VDAI surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu. Administracinio teisės pažeidimo protokolas persiųstas nagrinėti Vilniaus miesto antrajam apylinkės teismui. Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, pripažino duomenis tvarkiusį asmenį padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 21414 straipsnio 1 dalyje ir 21423 straipsnio 1 dalyje, ir paskyrė subendrintą 100 litų baudą.
 

www.ada.lt