PANAUDOS SUTARTIS


20__ m. ______________ _____ d.

_______________
(sudarymo vieta)[Įmonės pavadinimas], [buveinės adresas], [kodas], toliau vadinama Panaudos davėju, atstovaujama [nurodomas vardas, pavardė ir pareigos] veikiančio (-ios) [atstovavimo pagrindas (įmonės įstatus, įgaliojimą ar kt.)], viena šalis,

ir

[Įmonės pavadinimas], [buveinės adresas], [kodas], toliau vadinama Panaudos gavėju, atstovaujama [nurodomas vardas, pavardė ir pareigos] veikiančio (-ios) [atstovavimo pagrindas (įmonės įstatus, įgaliojimą ar kt.)], antra šalis,

toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):


I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Šia Sutartimi Panaudos davėjas perduoda panaudos gavėjui neatlygintinai naudotis ir valdyti [nurodomas ir apibudinamas panaudos objektas] (toliau – Panaudos objektas) Sutartyje nustatytomis sąlygomis, o Panaudos gavėjas įsipareigoja naudoti ir valdyti Panaudos objektą Sutartyje numatytomis sąlygomis bei pasibaigus panaudos terminui jį grąžinti Panaudos davėjui tokios būklės, kokios jis buvo perdavimo momentu, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą. 

2. Panaudos objektas yra perduodamas tikslu jį naudoti [nurodomas naudojimo tikslas].

3. Panaudos davėjas patvirtina, kad Panaudos objektas jam priklauso nuosavybės teise, jis nėra niekam parduotas, išnuomotas ar kitaip perleistas, neįkeistas, jam areštas ar draudimas neuždėtas, teisme dėl jo ginčų nėra.

4. Panaudos davėjas patvirtina, kad panaudos objektas yra tinkamas naudoti Sutarties I dalies 2 punkte nurodytam tikslui naudoti.

II DALIS. PANAUDOS OBJEKTO PERDAVIMAS

1. Panaudos davėjas perduoda Panaudos objektą Panaudos gavėjui šios sutarties pasirašymo momentu.

2. Panaudos davėjas kartu su Panaudos objektu perduoda Panaudos gavėjui ir visus dokumentus bei suteikią visą informaciją, būtiną naudoti Panaudos objektą pagal Sutarties I dalies 2 punkte nurodytą paskirtį. 

III DALIS. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Panaudos gavėjas įsipareigoja:
1.1. naudoti Panaudos objektą pagal paskirtį, griežtai laikantis šios Sutarties bei teisės aktų reikalavimų.
1.2. išlaikyti ir saugoti Panaudos objektą, taip pat atlikti jo einamąjį ir kapitalinį remontą bei apmokėti visas išlaikymo išlaidas.
1.3. be Panaudos davėjo išankstinio raštiško sutikimo neperduoti Panaudos objekto bei juo naudotis tretiesiems asmenims.
1.4. pasibaigus panaudos terminui jį grąžinti Panaudos davėjui tokios būklės, kokios jis buvo perdavimo momentu, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą. 

IV DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki [nurodoma data].

2. Sutartis gali būti vienašališkai bet kada nutraukta kiekvienos iš šalių sprendimu, jeigu yra patenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:
2.1. viena iš šalių neįvykdė ar įvykdė netinkamai vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš šios sutarties; ir
2.2. nukentėjusiai šaliai raštu pareikalavus įvykdyti prievolę ar ištaisyti vykdymo trūkumus, kita šalis per nukentėjusios šalies nustatytą protingą terminą to nepadaro.

3. Jeigu Sutartis buvo nutraukta prieš terminą, Sutartį pažeidusi šalis kitai šaliai privalo atlyginti visus dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

V DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami abipusių derybų keliu arba kreipiantis į teismą.

2. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3. Visi priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Šalys patvirtina tokius priedus:
   
Priedas Nr. 1. [nurodomas priedo pavadinimas]
Priedas Nr. 1. [nurodomas priedo pavadinimas]
(ir daugiau priedų, jeigu reikia)

4. Ši Sutartis yra sudaryta lietuviu kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius perduodamas Panaudos davėjui, kitas – Panaudos gavėjui.

VI DALIS. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

Panaudos gavėjo rekvizitai:

Pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas.
Kontaktinė informacija: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.
Ir kita, jei reikia, informacija apie asmenį.

Panaudos gavėjo vardu šią sutartį pasirašė:

__________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)   


Panaudos davėjo rekvizitai:

Pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas.
Kontaktinė informacija: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.
Ir kita, jei reikia, informacija apie asmenį.

Panaudos davėjo vardu šią sutartį pasirašė:

__________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)PANAUDOS SUTARTIS

 

 

200_ m. ______________ _____ d.

 

_______________

(sudarymo vieta)

 

[Įmonės pavadinimas], [buveinės adresas], [kodas], toliau vadinama Panaudos davėju, atstovaujama [nurodomas vardas, pavardė ir pareigos] veikiančio (-ios) [atstovavimo pagrindas (įmonės įstatus, įgaliojimą ar kt.)], viena šalis,

ir

[Įmonės pavadinimas], [buveinės adresas], [kodas], toliau vadinama Panaudos gavėju, atstovaujama [nurodomas vardas, pavardė ir pareigos] veikiančio (-ios) [atstovavimo pagrindas (įmonės įstatus, įgaliojimą ar kt.)], antra šalis,

toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

 

I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

1. Šia Sutartimi Panaudos davėjas perduoda panaudos gavėjui neatlygintinai naudotis ir valdyti [nurodomas ir apibudinamas panaudos objektas] (toliau – Panaudos objektas) Sutartyje nustatytomis sąlygomis, o Panaudos gavėjas įsipareigoja naudoti ir valdyti Panaudos objektą Sutartyje numatytomis sąlygomis bei pasibaigus panaudos terminui jį grąžinti Panaudos davėjui tokios būklės, kokios jis buvo perdavimo momentu, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą. 

 

2. Panaudos objektas yra perduodamas tikslu jį naudoti [nurodomas naudojimo tikslas].

 

3. Panaudos davėjas patvirtina, kad Panaudos objektas jam priklauso nuosavybės teise, jis nėra niekam parduotas, išnuomotas ar kitaip perleistas, neįkeistas, jam areštas ar draudimas neuždėtas, teisme dėl jo ginčų nėra.

 

4. Panaudos davėjas patvirtina, kad panaudos objektas yra tinkamas naudoti Sutarties I dalies 2 punkte nurodytam tikslui naudoti.

 

II DALIS. PANAUDOS OBJEKTO PERDAVIMAS

 

1. Panaudos davėjas perduoda Panaudos objektą Panaudos gavėjui šios sutarties pasirašymo momentu.

 

2. Panaudos davėjas kartu su Panaudos objektu perduoda Panaudos gavėjui ir visus dokumentus bei suteikią visą informaciją, būtiną naudoti Panaudos objektą pagal Sutarties I dalies 2 punkte nurodytą paskirtį. 

 

III DALIS. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

1. Panaudos gavėjas įsipareigoja:

                      1.1. naudoti Panaudos objektą pagal paskirtį, griežtai laikantis šios Sutarties bei teisės aktų reikalavimų.

                      1.2. išlaikyti ir saugoti Panaudos objektą, taip pat atlikti jo einamąjį ir kapitalinį remontą bei apmokėti visas išlaikymo išlaidas.

                      1.3. be Panaudos davėjo išankstinio raštiško sutikimo neperduoti Panaudos objekto bei juo naudotis tretiesiems asmenims.

                      1.4. pasibaigus panaudos terminui jį grąžinti Panaudos davėjui tokios būklės, kokios jis buvo perdavimo momentu, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą. 

 

IV DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki [nurodoma data].

 

2. Sutartis gali būti vienašališkai bet kada nutraukta kiekvienos iš šalių sprendimu, jeigu yra patenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:

                      2.1. viena iš šalių neįvykdė ar įvykdė netinkamai vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš šios sutarties; ir

                      2.2. nukentėjusiai šaliai raštu pareikalavus įvykdyti prievolę ar ištaisyti vykdymo trūkumus, kita šalis per nukentėjusios šalies nustatytą protingą terminą to nepadaro.

 

3. Jeigu Sutartis buvo nutraukta prieš terminą, Sutartį pažeidusi šalis kitai šaliai privalo atlyginti visus dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

 

V DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1. Iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami abipusių derybų keliu arba kreipiantis į teismą.

 

2. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

3. Visi priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Šalys patvirtina tokius priedus:

                     

Priedas Nr. 1. [nurodomas priedo pavadinimas] 

Priedas Nr. 1. [nurodomas priedo pavadinimas] 

  

                      (ir daugiau priedų, jeigu reikia)

 

4. Ši Sutartis yra sudaryta lietuviu kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius perduodamas Panaudos davėjui, kitas – Panaudos gavėjui.

 

VI DALIS. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

 

 Panaudos gavėjo rekvizitai:

 

Pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas.

Kontaktinė informacija: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.

Ir kita, jei reikia, informacija apie asmenį.

 

Panaudos gavėjo vardu šią sutartį pasirašė:

 

__________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

Panaudos davėjo rekvizitai:

 

Pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas.

Kontaktinė informacija: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.

Ir kita, jei reikia, informacija apie asmenį.

 

Panaudos davėjo vardu šią sutartį pasirašė:

 

__________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)