1.
Rinkliava ar kitoks atlyginimas nėra nustatomi už tokią administracinę paslaugą:
1. administracinės procedūros vykdymas
2. įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto turimos informacijos teikimas asmenims
3. dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

2. Kas atstovauja valstybės tarnautojams sudarant įstaigos kolektyvinę sutartį:
1. valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje veikianti valstybės tarnautojų profesinė sąjunga
2. valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos administracija
3. valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos už personalo tvarkymą atsakingas asmuo

3. Į pagarbos žmogui ir valstybei principo turinį nepatenka valstybės tarnautojo pareiga:
1. vienodai tarnauti visiems žmonėms, nepaisydamas tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų
2. tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku vykdyti pavedamas užduotis, laikydamasis įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir valstybės tarnautojų etikos principų
3. vykdyti savo pareigas rūpestingai ir atsakingai, atsižvelgiant į visuomenės interesus

4. Papildomos ir planą viršijančios biudžeto pajamos, gautos vykdant savivaldybių biudžetą, taip pat sutaupytos lėšos (išlaidos):
1. lieka savivaldybėms
2. patenka apskrities administracijos žinion
3. grįžta į valstybės iždą

5. Sutinkamai su Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, neseniai pagimdžiusi moteris yra:
1. motina, pagimdžiusi ir auginanti vaiką, kol jam sukaks treji metai
2. motina, pateikusi darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie gimdymą ir auginanti vaiką, kol jam sukaks vieneri metai
3. motina, pateikusi darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie gimdymą ir auginanti vaiką, kol jam sukaks treji metai

6. Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie:
1. yra sulaikyti, suimti įtariant padarius nusikaltimą ar teismo pripažinti neveiksniais, nežinia kur esančiais ar mirusiais
2. teismo pripažinti neveiksniais
3. neturi asmens dokumento ir nuolatinės gyvenamosios vietos

7. Įstatymai, Seimo priimti kiti teisės aktai, Respublikos Prezidento dekretai, Vyriausybės nutarimai bei Konstitucinio Teismo sprendimai, nutarimai, išvados, Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai turi būti:
1. per 5 dienas nuo jų įsigaliojimo dienos paskelbti jį priėmusios institucijos interneto tinklalapyje
2. per 3 dienas nuo jų oficialaus paskelbimo "Valstybės žiniose" turi būti paskelbti Seimo interneto tinklalapyje
3. per 3 dienas nuo jų įsigaliojimo dienos paskelbti jį priėmusios institucijos interneto tinklalapyje

8. Vyriausybės atstovo teisinę padėtį, be Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo, nustato ir:
1. Vyriausybės darbo reglamentas
2. Vyriausybės įstatymas
3. Valstybės tarnybos įstatymas

9. Viešojo administravimo subjektas privalo organizuoti savo darbą taip, kad asmenys, norintys ar privalantys pateikti prašymą ar skundą asmeniškai, galėtų tai padaryti:
1. ne mažiau kaip 4 valandas per darbo dieną
2. visą darbo dienos laiką
3. visą darbo dienos laiką ir nemažiau kaip 1 valandą po darbo laiko

10. Įstatymai įsigalioja:
1. jų pasirašymo dieną
2. jų priėmimo dieną
3. po to, kai juos pasirašo ir "Valstybės žiniose" paskelbia Respublikos Prezidentas, jeigu pačiuose įstatymuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data

11. Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo:
1. Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas
2. Seimo Pirmininkas, Respublikos Prezidentas ir Ministras Pirmininkas, teismų pirmininkai
3. Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Konstitucinis Teismas

12. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atskaitinga:
1. Ministrui Pirmininkui
2. Vyriausybei ir Seimui
3. Vyriausybei

13. Kokio struktūrinio elemento neturi Seimo nutarimas ir Respublikos Prezidento dekretas?
1. punktų
2. pastraipos
3. straipsnio dalies ir punktų

14. Valstybės ir savivaldybių įstaigose ir nevalstybinėse įstaigose už korupcijos prevenciją atsako:
1. specialiai tam paskirtas įstaigos darbuotojas
2. įstaigą kontroliuojančios institucijos vadovas
3. vadovas

15. Gyventojo turto deklaracijos pateikimo tvarką nustato:
1. finansų ministras
2. centrinis mokesčio administratorius
3. vietos mokesčio administratorius

16. Jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją papildyti:
1. kiekvienais kalendoriniais metais su kartus: iki liepos 1 dienos ir iki gruodžio 31 dienos
2. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po šių aplinkybių paaiškėjimo
3. vieną kartą per kalendorinius metus iki gruodžio 31 dienos

17. Kiekvienam valstybės tarnautojui suteikiamos:
1. 28 kalendorinių dienų kasmetinės minimalios atostogos
2. 35 kalendorinių dienų kasmetinės minimalios atostogos
3. 28 darbo dienų kasmetinės minimalios atostogos

18. Karjeros valstybės tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų vertinimo komisija sudaroma:
1. kiekvienam vertinimui sudaroma atskira komisija
2. dvejiems metams
3. sudaroma nuolat

19. Dokumentų priedai turi šiuos rekvizitus:
1. priedo žymą, pavadinimą, tekstą, parašą
2. priedo žymą, pavadinimą, tekstą
3. priedo žymą, tekstą, parašą

20. Teisės aktuose (nutarimuose, įsakymuose ir kt.) dokumento pavadinimas nurodomas taip:
1. dokumento rūšies pavadinimas nurodomas atskiroje eilutėje po dokumento antrašte
2. dokumento rūšies pavadinimas nurodomas toje pačioje eilutėje kaip antraštė, atraštė pradedama žodžiu "dėl"
3. dokumento rūšies pavadinimas nurodomas atskiroje eilutėje po dokumento sudarytojo pavadinimu, o atraštė pradedama žodžiu "dėl"

21. Apskritims pavadinimus suteikia ir juos keičia:
1. Seimas, Vyriausybės teikimu
2. Vidaus reikalų ministerija, Vyriausybės atstovo apskrityje teikimu
3. Vyriausybė, apskrities viršininko teikimu

22. Teikti Seimui įstatymo projektą, kurį Seimas privalo svarstyti, gali:
1. 250 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę
2. 200 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę
3. 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę

23. Nacionalinę kovos su korupcija programą tvirtina:
1. Specialiųjų tyrimo tarnybos teikimu, Vyriausybė
2. Specialiųjų tyrimų tarnybos teikimu, Seimas
3. Vyriausybės teikimu, Seimas

24. Įstaigos teikia informaciją pareiškėjams, pirmenybę teikiant:
1. informacijos teikimui internetu ar kitokiomis elektroninėmis priemonėmis
2. informacijos teikimui žodžiu
3. informacijos siuntimui paštu

25. Ar gali būti sukeistos dviejų tos pačios kategorijos karjeros valstybės tarnautojų pareigos
1. gali
2. negali
3. gali, jeigu jie to prašo

26. Vyriausybės atstovų veiklą koordinuoja ir prižiūri, kaip Vyriausybės atstovai vykdo savo įgaliojimus:
1. vidaus reikalų ministras
2. Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas
3. Seimas

27. Ar asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje gali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijoms?
1. negali atstovauti vienerius metus
2. negali atstovauti vienerius metus; apribojimų taikymo išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
3. gali atstovauti, jeigu yra gautas tų institucijų vadovų ar jų įgaliotų atstovų leidimas

28. Kuris pagrindas nėra tinkamas tvarkyti ypatingus asmens duomenis?
1. kai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija duoda leidimą tvarkyti ypatingus asmens duomenis
2. kai duomenų subjektas duoda sutikimą
3. kai duomenų subjektas asmens duomenis paskelbė viešai

29. Viešojo administravimo subjektų vidaus administravimą reglamentuoja:
1. įstatymai
2. įstatymai arba jų pagrindu priimti teisės aktai
3. nuostatai ,įstatai, reglamentai

30. Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustato:
1. Specialiųjų tyrimų tarnyba
2. Vyriausybės nutarimu nurodyti asmenys
3. Valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai, struktūriniai padaliniai arba asmenys, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę

31. Kaip atlyginama žala, atsiradusi dėl valstybės ar savivaldybės instiucijos ar įstaigos neteisėtų veiksmų?
1. Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka
2. Administracinės teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka
3. Civilinio kodekso nustatyta tvarka

32. Teisės akte, kuriuo derinamos ir įgyvendinamos Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos:
1. gali būti pateikiamos nuorodos į oficialų Europos Sąjungos teisės akto paskelbimo ne lietuvių kalba šaltinį
2. turi būti pateikiamos nuorodos į Europos Sąjungos teisės aktus
3. turi būti pridedami atitinkami Europos Sąjungos teisės aktai

33. Kas įveda karo padėtį , skelbia mobilizaciją ir demobilizaciją, priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas, kai prireikia ginti Tėvynę arba vykdyti Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus:
1. Vyriausybė
2. Seimas
3. Respublikos Prezidentas

34. Ar asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo nedelsdamas raštu informuoti savo institucijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą apie tai, kad jis priėmė siūlymą pereiti į kitą darbą?
1. Privalo informuoti
2. Privalo informuoti tik jeigu priėmė siūlymą pereiti dirbti į kitas pareigas valstybinėje tarnyboje
3. Privalo informuoti tik žodžiu

35. Dokumentai rengiami laikantis:
1. bendrinės lietuvių kalbos normų ir specialiosios terminijos
2. bendrinės lietuvių kalbos normų ir teisinės terminijos
3. bendrinės lietuvių kalbos normų, teisinės terminijos ir etikos reikalavimų

36. Apskrities viršininkas, įgyvendindamas jam suteiktus įgaliojimus žemėtvarkos ir žemės ūkio klausimais, atlieka ir šią funkciją:
1. registruoja ūkininkų ūkius
2. tvarko laisvos valstybinės žemės fondą, išskyrus žemę, perduotą savivaldybių institucijoms
3. atlieka Žemės ūkio bendrovių įstatymo vykdymo priežiūrą

37. Savivaldybės vykdomoji institucija yra:
1. savivaldybės administracijos direktorius
2. meras
3. savivaldybės taryba

38. Tiesioginį valdymą, karo ir nepaprastąją padėtį, skelbia mobilizaciją ir priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas:
1. Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu
2. Seimas
3. Valstybės gynimo taryba

39. Papildomos ir palankesnės negu galiojančiuose norminiuose teisės aktuose saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo darbuotojams nuostatos gali būti nustatytos:
1. įmonės kolektyvinėse sutartyse
2. darbo ir kolektyvinėse sutartyse
3. darbo sutartyse

40. Kuris iš pridedamų dokumentų nurodymo būdų neteisingas?
1. jei dokumentas pridedamas kartu su kitais prie jo pridėtais dokumentais, tiek pagrindinis dokumentas, tiek prie jo pridėti dokumentai nurodomi atskirai
2. jei pridedami dokumentai įvardijami dokumento tekste, teksto paskutinėje pastraipoje nurodomas tik jų lapų skaičius
3. jei pridedama daugiau negu vienas dokumento egzempliorius, nurodomas dokumento lapų (vieno egzemplioriaus) skaičius ir egzempliorių skaičius

41. Apskritis sudaroma iš:
1. seniūnijų teritorijų, pasižyminčių socialinių, ekonominių ir etnokultūrinių interesų bendrumu
2. savivaldybių teritorijų, pasižyminčių socialinių, ekonominių ir politinių interesų bendrumu
3. savivaldybių teritorijų, pasižyminčių socialinių, ekonominių ir etnokultūrinių interesų bendrumu

42. Valstybės tarnautojo pažymėjimai išduodami remiantis:
1. valstybės tarnautojo asmens byla
2. Valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančios įstaigos duomenimis
3. valstybės tarnautojų registro duomenimis

43. Seimo nutarimas, kuriuo įvedama karo ar nepaprastoji padėtis, įsigalioja:
1. po to, kai jį pasirašo Seimo Pirmininkas ir jis oficialiai paskelbiamas visuomenės informavimo priemonėse
2. oficialaus paskelbimo "Valstybės žiniose" dieną, jeigu pačiame teisės akte nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data
3. kitą dieną po paskelbimo "Valstybės žiniose", jeigu pačiame teisės akte nenustatyta kita įsigaliojimo data

44. Ar valstybės ir savivaldybių institucijų vadovai, gavę informaciją apie tai, kad kuris nors asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, savo tarnybinėje veikloje nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, gali savo iniciatyva atlikti šio asmens tarnybinės veiklos patikrinimą?
1. Negali, nes tik Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kontroliuoja, kaip valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas
2. Gali
3. Negali

45. Vyriausybė turi iš naujo gauti Seimo įgaliojimus:
1. kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų
2. po Seimo rinkimų
3. kai Seimas visų Seimo narių balsų dauguma slaptu balsavimu pareiškia nepasitikėjimą Ministru Pirmininku

46. Koks apribojimas taikomas valstybės tarnautojų gaunamoms priemokoms už darbą kenksmingomis darbo sąlygomis:
1. priemokos negali viršyti 70 procentų darbo užmokesčio
2. priemokos negali viršyti 70 procentų pareiginės algos
3. priemokos negali viršyti 20 procentų pareiginės algos

47. Asmenų, privalančių deklaruoti turtą, šeimų nariai, kurie privalo deklaruoti turtą, jei jie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai, laikomi:
1. sutuoktinis ir kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) iki 18 metų
2. sutuoktinis ir kartu gyvenantys tėvai, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų ir seneliai
3. sutuoktinis, kartu gyvenantys tėvai ir vaikai (įvaikiai) iki 22 metų

48. Kokie priedai mokami valstybės tarnautojams:
1. 1) už tarnybos Lietuvos valstybei stažą; 2) už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją; 3) už laipsnį arba tarnybinį rangą; 4) už diplomatinį rangą; 5) pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas
2. 1) už tarnybos Lietuvos valstybei stažą; 2) už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją; 3) už laipsnį arba tarnybinį rangą; 4) už diplomatinį rangą; 5) už papildomą krūvį
3. 1) už darbo stažą; 2) už laipsnį arba tarnybinį rangą; 3) už diplomatinį rangą; 4) pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas

49. Kokie prašymai gauti iš įstaigos informaciją turi būti pasirašyti pareiškėjo arba jo atstovo:
1. visi raštu, įskaitant elektroninę formą, įstaigai pateikti prašymai
2. neturi būti pasirašomi
3. tik raštu,išskyrus elektronine forma, pateikti prašymai

50. Kokie yra įstatymo kaip teisės akto struktūriniai elementai?
1. 1) dalys; 2) straipsniai
2. 1) preambulė; 2) skyrius; 3) straipsnis; 4) dalys
3. 1) dalys; 2) skyriai; 3) skirsniai; 4) straipsniai

51. Respublikos Prezidento priesaikos aktą pasirašo jis pats ir:
1. Seimo Pirmininkas, o jo neesant - Konstitucinio Teismo pirmininkas
2. Konstitucinio Teismo pirmininkas, o jo neesant – vienas iš Konstitucinio Teismo teisėjų
3. Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, o jo neesant – Seimo pirmininkas

52. Į tarnybos stažą Lietuvos valstybei pagal Valstybės tarnybos įstatymą įeina:
1. vaiko priežiūros atostogų laikas
2. iki 1990 m. kovo 11 d. ištarnautų metų einant valstybės tarnautojo pareigas skaičius
3. laikas einant valstybės ir saivaldybės įmonių vadovų pareigas

53. Valstybės tarnautojai atleidžiami:
1. dėl etatų mažinimo
2. Valstybės tarnautojo etikos kodekso nustatytais atleidimo pagrindais
3. kai praranda Lietuvos Respublikos pilietybę

54. Kas kontroliuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo vykdymą?
1. atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų vadovai ar jų įgalioti atstovai, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kitos valstybės institucijos teisės aktų nustatyta tvarka
2. Seimo Etikos ir procedūrų komisija, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija ir Valstybinė mokesčių inspekcija
3. Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

55. Kas priima sprendimus dėl papildomų bei planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų lėšų paskirstymo?
1. valdyba
2. meras
3. savivaldybės taryba

56. Turi būti deklaruojami:
1. nekilnojamieji daiktai, išskyrus žemės sklypus ir nebaigtus statyti statinius;
2. nekilnojamieji daiktai, įskaitant nebaigtus statyti statinius;
3. tik žemės sklypai;

57. Vyriausybės atstovas yra:
1. valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas
2. valstybės tarnautojas – pakaitinis
3. politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas

58. Kvalifikacijos tobulinimas yra:
1. tęstinės studijos, specialių profesinių žinių plėtimas, valstybės valdymo ir administravimo įgūdžių bei gebėjimų tobulinimas paties valstybės tarnautojo arba valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos iniciatyva per visą tarnybos einant pareigas arba siekiant aukštesnių valstybės tarnautojo pareigų laiką
2. tęstinis mokymasis paties valstybės tarnautojo arba valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos iniciatyva per visą tarnybos einant pareigas arba siekiant aukštesnių valstybės tarnautojo pareigų laiką
3. specialių profesinių žinių plėtimas per visą tarnybos laiką arba siekiant aukštesnių pareigų

59. Ar asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, gali priimti dovanas ar paslaugas?
1. negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą
2. dovanas ar paslaugas priimti galima visais atvejais, tačiau jas reikia deklaruoti
3. negali priimti dovanų ar paslaugų tik tais atvejais, kai jų vertė didesnė nei 1 MGL (minimalus gyvenimo lygis)

60. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais:
1. negali būti tvarkomi
2. gali būti tvarkomi, jeigu juos renkant yra nustatoma asmens duomenų saugojimo trukmė
3. tvarkomi tik su Valstybinės duomenų inspekcijos sutikimu

61. Darbuotojų saugos ir sveikatos viešąjį administravimą įgyvendina:
1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija
2. Vyriausybė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija
3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Darbų saugos centras

62. Darboviečių įrengimo bendruosius nuostatus tvirtina:
1. vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius
2. aplinkos ministras
3. socialinės apsaugos ir darbo ministras ir sveikatos apsaugos ministras

63. Reikalavimas būti ne vyresniam kaip 65 metų netaikomas:
1. šis reikalavimas netaikomas valstybės tarnautojams
2. politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams
3. karjeros valstybės tarnautojams

64. Jei valstybės tarnautojas vykdydamas savo tarnybines pareigas turi asmeninių interesų ir siekia naudos sau, savo šeimai, artimiesiems ar draugams, jis pažeidžia:
1. Nesavanaudiškumo principą
2. Pagarbos žmogui ir valstybei principą
3. Pavyzdingumo principą

65. Jei valstybės tarnautojas suteikdamas žmonėms informaciją apie jų teises, pareigas, galimybes ir galimus padarinius, siekia padaryti įtaką žmogaus apsisprendimui ir jo interesams, jis pažeidžia:
1. Pavyzdingumo principą
2. Padorumo principą
3. Teisingumo principą

66. Valstybės tarnybos įstatymas su išlygoms taikomas:
1. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams
2. statutiniams valstybės tarnautojams
3. politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams

67. Mokesčius, kitas įmokas į biudžetus ir rinkliavas nustato:
1. įstatymai
2. įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir savivaldybių tarybų sprendimai
3. įstatymai ir savivaldybių tarybų sprendimai

68. Kokios garantijos suteikiamos nėščiai valstybės tarnautojai:
1. negali būti atleista iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo nustatytais atvejais
2. negali būti paskirta tarnybinė nuobauda griežtas papeikimas
3. dėl nėštumo suteikiamos papildomos atostogų dienos prie kasmetinių atostogų

69. Teisę teikti pasiūlymus dėl teisės akto rengimo turi:
1. Seimo nariai, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ir 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę
2. visi fiziniai ir juridiniai asmenys
3. viešojo administravimo subjektai

70. Prašymas, pateiktas nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatytų reikalavimų:
1. įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens rašytiniu pavedimu ar rezoliucija gali būti netenkinamas
2. asmens, kuriam pavesta išnagrinėti prašymą sprendimu gali būti netenkinamas
3. asmens, priėmusio prašymą sprendimu gali būti netenkinamasKlausimo Nr. Atsakymo Nr. Klausimo Nr. Atsakymo Nr. Klausimo Nr. Atsakymo Nr. Klausimo Nr. Atsakymo Nr.
1 1 20 3 39 1 58 1
2 1 21 1 40 1 59 1
3 1 22 3 41 3 60 2
4 1 23 3 42 3 61 1
5 2 24 1 43 1 62 3
6 2 25 3 44 2 63 2
7 3 26 2 45 1 64 1
8 3 27 2 46 3 65 1
9 2 28 1 47 1 66 2
10 3 29 2 48 1 67 1
11 1 30 3 49 1 68 1
12 3 31 3 50 3 69 2
13 2 32 2 51 2 70 1
14 3 33 2 52 1

15 2 34 1 53 3

16 2 35 2 54 1

17 1 36 2 55 3

18 2 37 1 56 2

19 2 38 2 57 1